Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Työryhmä- ja esitelmäkutsu/ Call for papers

*In Swedish and English below

TYÖRYHMÄ- JA ESITELMÄKUTSUA JATKETTU 30.11. SAAKKA

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS

XI Kansatieteen päivät 26.–27.3.2020 Jyväskylä

XI Kansatieteen päivillä kysymme, mikä on kulttuurintutkimuksellisen tiedon paikka ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa. Päivillä pohdimme, miten etnologista tietoa opetetaan, sovelletaan ja käytetään ja miten tutkijat osallistuvat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koska etnologia-aloja opetetaan Suomessa enenevissä määrin osana laajempia koulutusohjelmia ja -kokonaisuuksia, on tärkeää keskustella siitä, kuinka kulttuurintutkimuksen epistemologisia lähtökohtia, näkökulmia ja menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään muuttuvissa ympäristöissä. Kutsumme etnologiatieteiden ja sen lähitieteiden tutkijoita ja opettajia, sekä kansalaisjärjestöissä, yrityksissä ja museoalalla toimivia kulttuurialan ammattilaisia keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista aiheista. Akateemisen työryhmätyöskentelyn lisäksi tarjoamme mahdollisuuden monialaiselle ja monitieteiselle yhdessä tekemiselle ja ajattelulle toiminnallisissa työpajoissa.

Keynote-puhujina ovat professori Sarah Pink (Monash University, Australia), apulaisprofessori Robert Willim (Lunds universitet), Head of Community Engagement, FT, Minna Ruohonen (University College London), sekä projektitutkija, Sanna Vierimaa (Jyväskylän yliopisto).

Työryhmät ja esitelmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esitelmien ja työryhmien lisäksi kannustamme myös toiminnallisten työpajojen järjestämiseen. Teemoja voivat olla etnologiatieteiden opettamiseen, tutkimukseen tai soveltamiseen liittyvät kysymykset, erilaiset opetus- ja tutkimuskokeilut: Kuinka kulttuurista tietoa sovelletaan, tutkitaan ja opetetaan muuttuvassa maailmassa? Miten kulttuuriseen asiantuntijuuteen pitäisi ”kasvattaa”? Mikä on kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rooli etnologiatieteissä? Minkälaisia haasteita julkisen tai kolmannen sektorin kanssa toteutetut tutkimushankkeet asettavat etnologiselle tutkimukselle ja totutuille toimintatavoille? Minkälaisia muutoksia tutkimuksen tekemisessä ja sen tulosten esittämisessä on näkyvillä?

Haemme nyt sekä ehdotuksia työryhmiksi että yksittäisten esitelmien abstrakteja, jotka voivat olla pituudeltaan enintään 250 sanaa. Voit ehdottaa työryhmää, vaikka sinulla ei olisi sen kaikki osanottajat vielä tiedossa. Teemme jaot työryhmiin ja paneeleihin saatuamme kaikki abstraktit. Voit myös kohdistaa abstraktisi jo ehdotettuun työryhmään, jotka löytyvät tapahtuman kotisivuilta 24.11. mennessä! 

Työryhmäehdotukset ja esitelmäabstraktit lähetetään 30.11.2019 mennessä osoitteeseen ethnologydays2020@gmail.com. Hyväksynnästä tiedotetaan 15.12.2019 mennessä.

Kansatieteenpäivät järjestää yhteistyössä Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry ja Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -oppiaine, KUMU.

Lisätietoa:

———————————————————————————————

CALL FOR PAPERS – ARBETSGRUPPER OCH FÖREDRAG 

DEADLINE FÖRLÄNGT TILL 30.11.

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN

XI Etnologidagarna 26.–27.3.2020 Jyväskylä

Vad är den kulturvetenskapliga kunskapens plats och framtid i en föränderlig värld? Under de XI Etnologidagarna diskuterar vi hur etnologisk kunskap lärs ut, tillämpas och används samt forskningens samhälleliga påverkan.

När etnologi allt mer ofta ingår som en del i bredare utbildningsprogram och -helheter, är det viktigt att diskutera hur kulturvetenskapliga epistemologiska utgångspunkter, synvinklar och metoder används och utvecklas i föränderliga omgivningar. Vi bjuder in forskare och lärare i etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen, samt kulturvetare som är verksamma inom företag, medborgarorganisationer och museer till diskussion kring detta. Förutom traditionella arbetsgrupper erbjuder vi en möjlighet till mångdisciplinära, praktiskt orienterade arbetsgrupper.

Keynotetalare är professor Sarah Pink (Monash University, Australia), docent Robert Willim (Lunds universitet) samt Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London) och Sanna Vierimaa (Jyväkylä universitet).

Arbetsgrupperna och föredragen kan vara på finska, svenska eller engelska. Vi uppmuntrar också till mer praktiskt och experimentellt orienterade arbetsgrupper. Teman kan vara frågor som rör undervisning, forskning eller tillämpning, experimentella metoder inom undervisning och forskning, eller överhuvudtaget hur kulturvetenskaplig kunskap tillämpas och hur undervisning och forskning organiseras och utformas i en föränderlig värld. Föredragen kan t ex svara på frågor som: Hur borde man ”fostra” till kulturvetenskaplig expertis? Vilken roll har nationellt och internationellt samarbete inom etnologi? Hurdana utmaningar kan uppstå i forskningsprojekt som genomförs i samarbete med den offentliga eller tredje sektorn? Vilka metodologiska förändringar samt förändringar i förmedling av forskningsresultat pågår?

Vi tar nu emot förslag både till arbetsgrupper och abstracts för enskilda presentationer (max. 250 ord). Du kan föreslå en arbetsgrupp också utan att ange alla deltagare. Vi ordnar sedan inkomna abstracts i arbetsgrupper och paneler. Du kan också rikta ditt abstract till redan föreslagna arbetsgrupper, som du hittar på hemsidan senast 24.11.

Förslag till arbetsgrupper och abstracts för enskilda presentationer skickas till adressen ethnologydays2020@gmail.com senast 30.11.2019. Meddelande om godkända förslag fås senast 15.12.2019

 XI Etnologidagarna arrangeras av Finlands etnologförening Ethnos rf. i samarbete med Jyväskylä universitets utbildningsprogram “Kulturer och samhällen i en föränderlig värld” (“Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa” – KUMU).

Ytterligare information:

———————————————————————————————

CALL FOR SESSIONS AND PAPERS DEADLINE EXTENDED UNTIL 30.11.

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS

 XI Ethnology days 26.–27.3.2020 Jyväskylä, Finland

At the XI Ethnology days we ask what is the role and place of cultural knowledge in a changing world? How do we teach, apply and use Ethnology and how do researchers participate in societal affairs? Today Ethnology as a discipline is often combined with other Cultural Studies and taught as a part of multidisciplinary degree programmes. Therefore, it is important to discuss the epistemological and methodological topics, and how they are used and developed in multidisciplinary environments. We invite researchers and teachers from the fields of cultural research as well as experts from museums, businesses, and third sector organizations to discuss contemporary challenges. We offer a multidisciplinary platform for both academic and experimental working groups.

Keynote speakers are Professor Sarah Pink (Monash University, Australia), Associate Professor Robert Willim (Lund University), Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London), and project researcher, Sanna Vierimaa (University of Jyväskylä).

We welcome session proposals and individual papers in Finnish, Swedish or English. We also invite proposals for experimental working groups with practical orientation. Themes may cover issues related to teaching, research, applied methodologies and experiments: How can we gain expertise in cultural research? What kind of role national and international collaboration have within Ethnology? What kinds of challenges collaboration with public sector or NGOs may pose for current methods and research practices? What kind of methodological changes and new ‘ways of doing’ are in the air and how can research results be communicated in the future?

Please submit your paper or session proposal (max 250 words abstract) to ethnologydays2020@gmail.com by November 30th, 2019. We will inform about acceptance by December 15th, 2019. You may propose a workshop or panel and let us arrange the participants from the abstract proposals we receive by the deadline. You can also see the already proposed workshops and panels on the event webpage by November 24th, and apply to them!

The XI Ethnology Days are organized by The Society of Finnish Ethnologists, Ethnos ry in collaboration with the Cultures, Communities and Change degree programme (KUMU) of the University of Jyväskylä.

For further information please see:


Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: